tzkr.net
当前位置:首页 >> 斐波那契数列C语言编程如何限定输入范围 >>

斐波那契数列C语言编程如何限定输入范围

你的这个程序并没有太大的问题,只是一些细节问题,显示的话 ,可以调整为每个几个(推荐10个)一行的输出格式,函数的功能是输出前n项吧,那就得处理好输出的格式问题咯,还有你说前50项,其实,在输出前30项的时候,数字就已经很大了,所以输...

斐波那契数列中 F[x]=F[x-1]+F[x-2]; 对于n不大,可以直接用递推来解决 #includeint main(){ int n,f1,f2,f3,i; while(~scanf("%d",&n)){ f1=1,f2=1; if(n=1; } return ret;}//只需要把上面的a改成矩阵就可以了

#include "stdio.h" int Fibonacci(int a) { int sum; if((a==1)||(a==2)) { return 1; } else { sum = Fibonacci(a-1)+Fibonacci(a-2); } return sum; }void main() { int n; int sum; printf("input n,n>3:"); scanf("%d",&n); if(n

#include main( ){ long f1,f2,f; int i,n; scanf("%d",&n); f1=f2=1; if(n

你用的什么编译器 我用VC++6.0完全正常 我给你贴图 循环版   =========================================   #include       int    main()   {     ...

相对于其他人的代码,我的代码绝对是执行速度最快的,没有之一。 #include int a[13]; int main() { a[0] = a[1] = 1; for(int i=2;i

修改一下max = cond+3; ======================== #include int fibonacci(int n) { if(n== 1 || n==2) { return 1; } else { return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2); } } int main() { int cond; int i = 1; int max; int val; printf("请输...

代码: #include #include using namespace std; vectora,b,c; void jisuan(int n){ if(n

#include #define N 20 int Fibonacci(int n) { if(n == 1 || n==2) return 1; else return Fibonacci(n-1)+Fibonacci(n-2); } void main() { int i = 0; for(i=1;i

void fibo(int n) { int i,count=2; double x1,x2,x; x1=1; x2=1; printf("%6.0f\t%6.0f\t",x1,x2); for(i=1;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tzkr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com