tzkr.net
当前位置:首页 >> 斐波那契数列C语言编程如何限定输入范围 >>

斐波那契数列C语言编程如何限定输入范围

你的这个程序并没有太大的问题,只是一些细节问题,显示的话 ,可以调整为每个几个(推荐10个)一行的输出格式,函数的功能是输出前n项吧,那就得处理好输出的格式问题咯,还有你说前50项,其实,在输出前30项的时候,数字就已经很大了,所以输...

它不是“限定n的范围是1~100000”,而是它只保存每一个斐波那契数除以1000000009的余数。

你用的什么编译器 我用VC++6.0完全正常 我给你贴图 循环版   =========================================   #include       int    main()   {     ...

#include "stdio.h"int main(int argv,char *argc[]){int a,b,n;for(a=0,b=1,n=20;n;n--){printf("%d ",a);b=b+a;a=b-a;}printf("\n");return 0;}以输出前20个为例:

#include"stdio.h"int fib(int n){if(n

设此所求的数列为:0,1,1,2,3,5,8,13,21,……(n=0,1,2,3,……) #include long Fibonacci(int n) { if(n==0||n==1) return (long)n; else return Fibonacci(n-1)+Fibonacci(n-2); } int main() { int n; scanf("%d",&n); printf("F(%d)=%ld\n",n,Fi...

#include void main() { int f1,f2,f,i,n; printf("请输入项数:"); scanf("%d",&n); f1=f2=1; if(n

#include int main(void) { int n; // 输入一个数字 N int i; // 第 i 个将要输出的斐波那契数 int current; // 第 i 个斐波那契数的值 int next; // 下一个(i+1)斐波那契数的值 int twoaway; // 下下个(i+2)斐波那契数的值 printf("您需要斐波...

斐波那契数列中 F[x]=F[x-1]+F[x-2]; 对于n不大,可以直接用递推来解决 #includeint main(){ int n,f1,f2,f3,i; while(~scanf("%d",&n)){ f1=1,f2=1; if(n=1; } return ret;}//只需要把上面的a改成矩阵就可以了

#include #define N 20 int Fibonacci(int n) { if(n == 1 || n==2) return 1; else return Fibonacci(n-1)+Fibonacci(n-2); } void main() { int i = 0; for(i=1;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tzkr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com